Yhdistyksen säännöt

KERAVAN KOIRAHARRASTAJAT RY.                                                  SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Keravan Koiraharrastajat ry. ja sen kotipaikka on Kerava.

1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
 • huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä kilpailuja
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

              Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus yksimielisesti. Jäsenet sitoutuvat pääasiallisesti edustamaan yhdistystä virallisissa koirakokeissa. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Hallituksen ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja ehdotusta tulee kannattaa ¾ annetuista äänistä.

3. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä:

a) jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
b) jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä
c) ja jäsen, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen

b)- ja c)-tapauksissa hallituksen erottamispäätöksestä voi erotettu valittaa yhdistyksen kokouk-selle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun hallituksen erottamispäätös on hänelle ilmoitettu. Kokous, käsiteltyään asian, lopullisesti hyväksyy tai hylkää valituksen. Jos valitusta ei esitetä sääntöjen määräämässä ajassa, tulee erottamispäätös voimaan heti valitusajan päätyttyä. Henkilö, joka on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä jäsenmaksun suoritta-misen laiminlyönnin johdosta, voi päästä uudelleen jäseneksi suorittamalla laiminlyömänsä jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenyydestä eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista maksuista.

5. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen muiden jäsenten kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksesta ovat erovuorossa vuosittain puolet muista jäsenistä. Sama henkilö voi tulla valituksi uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen varainhoitoasioissa.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
​Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.